skip to Main Content

Råd & riktlinjer

Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar extra dos vaccin mot covid-19 till personer med allvarligt nedsatt immunförsvar.  Tex njurtransplanterade, andra med kraftig immunosuppressiv behandling,  samt dialyspatienter och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5.
Hälso- och sjukvården ansvarar för ordination av den extra dosen till berörda grupper. Rekommendationen gäller personer över 18 år. Länk till folkhälsomyndighetens information:
Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Det har cirkulerat många olika uppgifter avseende Covid-19-vaccination till våra njurmedicinska patienter – ett område där kunskapsläget är bristande. SNFs styrelse har diskuterat frågan och gjort följande uttalande där vi rekommenderar försiktighetsprincipen: SNF_covidvaccin_210520

Avseende riktlinjer och uppdaterad information gällande Covid-19 vid njursjukdom, hänvisar vi i övrigt i första hand till ERA-EDTA:s hemsida.
https://www.era-edta.org/en/covid-19-news-and-information/

Immunonephrology Working Group  har publicerat rekommendationer gällande immunmedierad njursjukdom vid Covid-19 samt vaccinering mot COVID-19 hos dessa patienter.

DESCARTES (Developing Education Science and Care for Renal Transplantation in European States) har publicerat rekommendationer gällande immunsuppression hos njurtransplanterade vid Covid-19.

 

Guidelinesutskottet

Ordförande: Carl-Gustaf Elinder

  • Peter Barany, Karolinska Sjukhuset
  • Olof Heimbürger, Karolinska Sjukhuset
  • Sara Lind af Hageby, Karolinska Sjukhuset
  • Matthias Haarhaus, Karolinska Sjukhuset
  • Carin Wallquist, Skånes Universitetssjukhus
  • Jan Melin, Uppsala
  • Andreas Jonsson, Umeå
  • Gert Jensen, Sahlgrenska sjukhsuet
  • Aso Saeed, Sahlgrenska sjukhuset

Guidelinesutskottet har tagit fram kommentarer och riktlinjer avseende ett flertal njurmedicinska sjukdomar. Styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening har granskat kommentarerna och godkänt de rekommendationer som där ges hur riktlinjerna kan appliceras i svensk njursjukvård.

Riktlinjer & kommentarer

SNFs guidelinesutskotts kommentar till KDIGOs riktlinjer om blodtrycksbehandling vid kronisk njursjukdom

BIS manual 211215
Nya uppdaterade SWEBIS manualen för mätning av kroppssammansättning och kroppsvatten med Body Composition Monitoring (BCM).

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom (Framtaget av Nationellt programområde (NPO) för njur – och urinvägssjukdomar) 

Kommentarer kring SURFs rekommendationer avseende kontrastmedel

Kommentar angående MMF och manlig fertilitet

aHUS rekommendationer, nationellt råd

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom – Socialstyrelsen

NT-rådets rekommendation, eculizumab

Svenska riktlinjer för användande av tolvaptan vid cystnjuresjukdom

NT-rådets yttrande gällande tolvaptan

SNFs guidelinesutskotts kommentarer till KDIGO riktlinjer till kronisk njursjukdom

Kommentar till KDIGO riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom

Riktlinjer för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom från KDIGO

Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt utan dialys

Litteraturkanon

Back To Top