skip to Main Content

Forskning och Anslag

Njurfonden

Njurfonden samlar in pengar från allmänheten och delar årligen ut mellan 3 – 4 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Ett annat viktigt syfte för Njurfonden är att öka kunskapen hos befolkningen om njursjukdomar, tidig upptäckt av njursvikt och om njurarnas livsviktiga funktioner. Fonden har även som mål att uppmärksamma behoven av ökande forskningsmedel för att föra njurforskningen framåt i Sverige.

I styrelsen ingår representanter för samtliga huvudmän. SNF representeras av docent Annette Bruchfeld. I det vetenskapliga rådet ingår docent Peter Barany. Docent Kerstin Westman ingår i beredningsgruppen för forskningsansökningar.

Alla medlemmar i SNF kan medverka till att öka insamlingen till njurforskningen genom att sprida information om Njurfonden och hur man kan skänka bidrag, exempelvis som månadsgivare. Se mer på www.njurfonden.se samt Facebook och Instagram.

 

Stipendium att söka från Stiftelsen för Njursjuka

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2019 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 2 oktober 2019. Sökande som erhållit stipendium meddelas senast första veckan i november.

Stipendier och anslag

Back To Top