skip to Main Content

Forskning och Anslag

Utlysning bidrag till forskning om njurtransplantationer från Gelinstiftelsen

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har beslutat att ändra namnet till GelinStiftelsen fr o m 2020. Stiftelsen utlyser härmed upp till en miljon kronor för forskning som rör njurtransplantationer. Sista ansökningsdag 31 mars 2020.

För mer information och ansökningsformulär: www.gelinstiftelsen.se

Dags att söka anslag från SNFs forskningsstiftelse

Ansökan via detta ansökningsformulär. Sista ansökningsdag 15/11-2019.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras liksom ansökningar som gäller vetenskapligt projekt inom ramen för ST-utbildning i njurmedicin. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Astra-Zenecas stipendium för forskning i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdom

Ansökan via detta ansökningsformulär. Sista ansökningsdag 15/11-2019.

Ansökningar som är direkt kopplade till doktoranders forskningsprojekt kommer att prioriteras. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Man får max söka anslag två gånger för samma projekt.

Observera att medlemskap i Svensk njurmedicinsk förening krävs för att kunna söka.

Välkommen med din ansökan!

Stipendium att söka från Stiftelsen för Njursjuka

Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2019 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 2 oktober 2019. Sökande som erhållit stipendium meddelas senast första veckan i november.

Stipendier och anslag

Back To Top