skip to Main Content

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningens styrelse: under 2016 har styrelsen letts av Kerstin Westman som ordförande och Gregor Guron har varit vice ordförande. Styrelsen i övrigt har bestått av Annette Bruchfeld vetenskaplig sekreterare, Lotta Welsh facklig sekreterare, Caroline Heijl adjungerad utbildningssekreterare, Björn Rogland kassaförvaltare, Anna Levin ST-representant, Anders Fernström, Anke Wenkhausen och Lars Wennberg. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen hållit 8 möten varav 7 telefonmöten (inkluderar styrelsemöte i Malmö den 19/10).

Medlemmar: Föreningen hade 2016-10-15 470 registrerade medlemmar.

Vetenskapliga möten: 18-20/11 2015 hölls ett välbesökt höst- och jubileumsmöte i Stockholm i samband med att föreningen fyllde 50 år. En jubileumsskrift delades ut, denna finns även tillgänglig som PDF-fil på SNFs hemsida. ST-utbildningen som ges årligen i samband med mötet hade tema njurar och hematologi. Det njurmedicinska vårmötet vilket arrangerades tillsammans med SNFS 9-11/5 2016 i Umeå blev även det en framgång med ett brett och uppskattat program. Över 400 deltog i mötet varav 85 läkare. Vid Riksstämman (3-4/12) var SNF medarrangörer vid symposier om njurbiopsi vid systemsjukdomar och litiumnefropati.

Forskningsbidrag: SNF kommer liksom tidigare år dela ut bidrag från Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och Utbildning baserat på donationer från 2016. Ansökningsfrist är den 1/12-2016 och doktorander prioriteras. Ekonomiska bidrag till denna stiftelse har 2016 givits av Amgen AB (50 000 SKr), Hospira/Pfizer (50000), Otsuka Pharma (15000), Fresenius (15000) och Nordic Medcom (10 000). I början av 2016 betalades bidrag på sammanlagt 115000 kronor till Marie Hilderman, Anna Levin, Emelie Westergren, Mattias Hellberg, Helena Rydell och Dag Eckersten.

Utbildning:  Föreningens utbildningsutskott har arbetat med flera frågor.  Flera telefonmöten har ägt rum och UUs årsmöte genomfördes den 19/10 i Malmö. Aktuella frågor är SNF:s rekommendationer till socialstyrelsens målbeskrivning för njurmedicin (ST 2015) samt den svenska och europeiska njurmedicinska specialistskrivningen.  Mats Roman och Annette Bruchfeld har i Svensk Internmedicinsk Förenings regi arbetat med rekommendationer om vad som bör ingå i ”common trunk”, dvs den del av internmedicins gemensamma kunskapsbas som ska ingå i alla internmedicinska basspecialiteter.

Caroline Heijl lämnar nu över sitt uppdrag som utbildningssekreterare till Agneta Cassel.

Deltagare i utskottet under 2016 har varit: Caroline Heijl (Lund), Mikael Jönsson (Östersund), Andreas Jonsson (Umeå), Annette Bruchfeld (Stockholm), Carin Wallquist (Västerås), Mats Roman (Växjö), Niklas von Schmalensee (Stockholm) , Agneta Cassel (Linköping), Karl Dreja (Malmö), Annika Alvelius (Danderyd), Michael Ott (Umeå), Gregor Guron (Göteborg), Lotta Welsh (Uppsala). Annette, Gregor, Caroline och Lotta lämnar utskottet och ersätts av Cecilia Rosander (Göteborg), Hans Furuland (Uppsala) samt Jessica Smolander (Stockholm).

Vid årets specialistexamination godkändes 4 ST-läkare efter den muntliga examinationen i Umeå. Några ST-läkare gjorde skrivningen diagnostiskt men det hade varit önskvärt med fler deltagare i både specialistexamination och diagnostisk skrivning.

UEMS (Europeiska specialistläkarföreningen) arbetar med en europeisk specialistexamen i njurmedicin. Caroline Heijl har tagit över efter Olof Heimbürger som representant i UEMS och deltar i arbetet med framställande av skrivningsfrågor. Första skrivningstillfälle blir våren 2017 men om och när skrivningen kan bli aktuell för svenska ST-läkare i njurmedicin är inte bestämt.

De har hållits flera SK-kurser under 2016 där Karolinska Universitetssjukhuset står för merparten av de obligatoriska kurserna för ST i njurmedicin (dialys, transplantation, inflammatoriska njursjukdomar samt akut och kronisk njursvikt) inklusive översiktkurser i njurmedicin för allmän- och internmedicin. Kurs i akut och kronisk njursvikt har också hållits i Uppsala. Under 2017 kommer transplantationskurs ges på Karolinska.

Inga SPUR-granskningar har genomförts under året. Fler SPUR-inspektörer bör utbildas då det endast finns 2-3 aktiva sådana inom njurmedicin och minst 3 till behöver utbildas för att fylla behoven då SPUR-inspektion numera är obligatoriskt var 5:e år enligt den nya ST-föreskriften från 2015.

Utbildningsutskottet har under 2016 granskat Postgraduateutbildning för specialister i njurmedicin. SNF uppmanar fortsatt kursgivare att försöka hålla en jämn könsfördelning mellan föreläsare.

För att frågan om fortbildning för specialister i SNFs regi ska materialiseras är det önskvärt att fler medlemmar arbetar med dessa frågor, lämpligast i ett fortbildningsutskott. Preliminärt förslag finns om återkommande kursvecka i Stockholm men än så länge är det oklart när på året det är lämpligast.

Klinisk utveckling/kvalitetsarbete: Verksamhetschefsmöte planeras för Universitetskliniker och regionkliniker samt njursektioner av viss omfattning 27/1-2017 i Stockholm. Gemensamma utmaningar och arbetsätt skall diskuteras. En viktig fråga är möjligheter till bildande av en nationell expertgrupp kring aHUS-behandling. En sådan finns i Södra Regionen och beslutar om behandlingsfrågor. Denna grupps arbetssätt kan bilda bas till en nationell grupp. Diskussion om detta planeras vid fortsatta möten och under höstmötet i Malmö.

SNFs peritonealdialysgrupp har åter arrangerat ett nationellt möte ”PD i praktiken” på Haga Slott utanför Enköping den 19-20 sept. Mötet är till stor del ett diskussionsforum och är delvis är industrisponsrat.

Guidelinesutskottet (GU): Som tidigare rapporterats är de tidigare svenska riktlinjerna för behandling av kronisk njursvikt föråldrade. GU startades av Peter Barany och har haft som mål att kontinuerligt kommentera och översätta valda delar av de riktlinjer som tas fram internationellt. Avsnittet om anemibehandling inklusive hänvisningen till European Renal Best Practice (ERBP) eller Kidney Disease:Improving Global Outcomes (KDIGO) finns på SNFs hemsida. Delavsnitt om CKD inklusive hänvisning till KDIGO är nyligen upplagt. Det senare under ledning av Anders Christenson som kommer att fungera som sammankallande i GU framöver. Styrelsen menar att det är viktigt att ha en bred representation från olika delar av landet med bra ålders- och könsfördelning i GU.

Svenskt Njurregister(SNR): SNR är sedan flera år totalfinansierat via anslag från SKL och administrativt stöd från Region Jönköpings Län som också är huvudman för registret. Kansliet är förlagt till Jönköping. Två administrativa samordnare, en i Jönköping och en på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge står för den dagliga driften. Registret har ett eget regelverk och en egen styrgrupp. Styrgruppen ser ut enligt följande: KG Prütz, ordförande, Maria Stendahl, generalsekreterare, Mårten Segelmark, ledamot, Marie Evans, ledamot, samtliga utsedda av SNF. Torbjörn Lundgren, ledamot utsedd av Svensk Transplantationsförening, Håkan Hedman, adjungerad ledamot utsedd av Njurförbundet, Agneta Aspegren-Pagels, adjungerad ledamot utsedd av SNSF, Gunilla Welander, adjungerad ledamot, Helena Rydell, adjungerad ledamot och Staffan Schön, adjungerad ledamot.  Var och en i styrgruppen har väl avgränsade ansvarsområden och arbetsuppgifter.  SNR rapporterar fortlöpande till Öppna jämförelser/Vården i siffror (SKL och Socialstyrelsen), ERA-EDTA, ESPN, Scandiatransplant, US Renal Data System (USRDS). Ett omfattande arbete med insamling av data och bearbetning sker kontinuerligt samt under den årliga tvärsittsundersökningen. Årligen publiceras i början av hösten en årsrapport, så även 2016. Denna samt ytterligare information finns på registrets hemsida www.snronline.se.

Njurbiopsiregister: Njurbiopsiregistret under SNR och arbetsgruppen under Mårten Segelemark fortsätter sitt arbete.

Njurfonden: SNF, SNFS och STF står tillsammans med Njurförbundet bakom insamlingsstiftelsen Njurfonden. Representant för SNF i styrelsen är Bengt Rippe (2013-2015). Njurfonden delade i år ut forskningsanslag om 3 miljon kronor och kommer att upprepa det 2017.

Kontakter med myndigheter och andra organisationer: SNF har under året beretts möjlighet att yttra sig över ett stort antal remisser och skrivelser från olika departement och myndigheter inklusive donationsutredningen. Yttrande har avgetts i de fall styrelsen ansett att föreslagna förändringar väsentligt påverkar njursjukvården och specialistutbildningen. Bl.a har Träning ger färdighet (SOU 2015:98), om den högspecialiserade vården och Effektiv vård (SOU 2016:2) har besvarats. Utredningen om donations och transplantationsfrågor (S 2013:04) har besvarats av Transplantationsföreningen och SNF.

Styrelsen har skrivit brev till Sahlgrenska Akademin för föreningens räkning angående den njurmedicinska professuren som står vakant och som man olyckligt nog inte planerar att återutlysa. Styrelsen har även skickat brev för att stödja Stockholms ERA-EDTA-ansökan 2021-23.

Föreningen har representerats vid möten med andra nationella förbund och EDTAs kongress i Wien, Nordiska Njurdagar i Stavanger, vid ASNs möte i San Diego, vid möten i Läkarsällskapets regi, samt via UU på läkarförbundets fortbildningskonferenser. Den 10 mars 2016 hölls ”Världsnjurdagen”, World Kidney Day. Lokala aktiviteter arrangerades på flera orter i landet. Lars Wennberg har deltagit för föreningens räkning i möte med Livet som Gåva.

Medlemsfrågor: Önskemål om att lyfta transplantationsfrågor vid årsmötet som en återkommande punkt.

Information: Föreningen informerar om sin verksamhet huvudsakligen vid hemsidan www.njur.se där finns förutom aktuella meddelanden speciella flikar för möteskalendarier, utbildningsutskottets verksamhet och kliniska riktlinjer. Hemsidans syfte och innehåll diskuteras fortlöpande. Vid sidan av hemsidan görs utskick email-utskick till medlemmarna 1-2  gånger per termin samt vid behov.

Föreningen informerar också via en stående spalt i tidningen Dialäsen och samarbetar med tidningen Vaskulär Medicin, där SNF regelbundet bidrar med både textmaterial och föreningsinformation. Dialäsen kommer att byta ansvarig utgivare från nästkommande nummer. Pia Lundström, som mycket förtjänstfullt arbetat med sprida nyheter, forskningsrön, kunskaper och samband inom njurmedicin och transplantation i 23 år, lämnar nu över till Louise Haglund och Mediakraft som har en lång erfarenhet i tidskriftsbranschen.

Annette Bruchfeld
Vetenskaplig sekreterare

Kerstin Westman
Ordförande

Back To Top